Reisebetingelser

Reisevilkår for Gulsrud Reiser AS

Nedenfor følger generelle reisevilkår for Gulsrud Reiser AS (Heretter kalt GR). Vilkårene gjelder alle våre gruppereiser. Enkelte reiser kan ha egne vilkår, og dette vil da fremkomme i turprogrammet eller i egen avtale. Alle reisearrangører er underlagt lov om pakkereiser og reisegaranti (Pakkereiseloven), som gir en bred forbrukerbeskyttelse. Les mer om Pakkereiseloven her: www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/alminnelige-vilkar-pakkereiser

GR er medlem av Reisegarantifondet, som er en trygghet for deg som reisende.

Alle som reiser med oss må sette seg grundig inn i reiserute, innhold, program og betingelser. Avtalegrunnlaget kan bestå av følgende elementer: reisens program inkl. praktiske opplysninger og priser samt reisevilkår.


Påmelding
Påmelding gjøres via vår nettside, på e-post eller telefon. Avtalen mellom partene anses som bindende ved innbetalt depositum, og innebærer aksept av turens reisevilkår. Kontroller bestillingsbekreftelsen nøye når du mottar den. Kontroller at navn på de reisende stemmer med det som står i passet, dette gjelder også når passnummer er oppgitt. Eventuelle feil må rettes før betaling av depositum. Senere endring vil medføre et gebyr. 

Betaling av reisen
Etter bestilling av reisen vil du motta en bekreftelse med 2 fakturaer fra GR. En faktura for depositum og en faktura med restbeløpet som forfaller ca 8 uker før avreise. (Er påmelding senere enn 8 uker før avreise betales hele turen under ett). Størrelsen på depositumet kan variere fra tur til tur, og forfaller vanligvis syv dager etter bestilling. Reisen er endelig bekreftet når depositum er innbetalt .Enkelte reiser kan ha særskilte betalingsvilkår og strengere vilkår for avbestilling. Hele reisen må være betalt før reisedokumenter/ billetter sendes ut. Reisedokumentene sendes pr. e-post cirka 14 dager før avreise

Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir GR rett til å heve (annullere) kjøpet.

Endret/avvikende flyreise
Ved bestilling av annen flyreise/ tilslutningsfly enn det som inngår i pakkereisens pris, skal denne reisen betales innen syv dager og er ikke refunderbart. Ved bestilling av flybilletter utenom våre gruppebilletter er GR ikke ansvarlig for ekstrautgifter ved eventuelle forsinkelser, som f.eks. ved for sent oppmøte til transferbuss. Vi gjør samtidig oppmerksom på at de fleste flyselskaper kansellerer hjemreisen dersom utreisen ikke benyttes.

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring
Alle reisende må ha gyldig reiseforsikring, samt Europeisk Helsetrygdekort for reiser i Europa. Vi
anbefaler også å tegne en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen. Avbestillingsforsikring bør tegnes hos ditt forsikringsselskap før bestilling av reisen. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer.

Europeisk Helsetrygdkort for reiser i Europa kan bestilles på 
www.helsenorge.no eller
på telefon 800 43 573.

Avbestilling av reisen
Avbestilling skal skje skriftlig.
Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling.


Følgende regler gjelder dersom det ikke er oppgitt andre vilkår på ordrebekreftelsen:
* Innbetalt depositum tilbakebetales ikke.
* Ved avbestilling f.o.m 60 dager t.o.m. 36 dager før avreise belastes 50% av reisens totale kostnad.
* Ved avbestilling f.o.m 35 dager før avreise, blir hele reisens kostnad belastet.

Avbestilling ved force majeure
Reisen kan avbestilles dersom det konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre lignende begivenheter på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen starter. Det skal være rimelig grunn til å anta at disse forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen starter. Slik avbestilling betinger at Utenriksdepartementet advarer mot å reise til det aktuelle reisemålet/-ene i reiserådene deres. Ved avbestilling av årsakene nevnt over tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling.

Overdragelse/ endring av reisen
Kunden kan mot et gebyr på kr 500,- pr. person endre sin reise eller overdra den til en annen person som oppfyller betingelsene for å delta på reisen. Forutsetningen er at en slik endring eller overdragelse er mulig. I tillegg til nevnte gebyr kommer det kostnader fra underleverandører, som flyselskap og hotell.

Pass og visum
Alle som reiser til utlandet må ha gyldig pass. Mange land krever at passet er gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato.
Det er den reisendes ansvar å gjøre seg kjent med innreisebestemmelsene til det enkelte land. Informasjon om hva som gjelder for reisemålet kan du finne på 
www.regjeringen.no og UDs reiseinformasjon.
Navn i passet må være identisk med navn i bestillingen. Eventuelle gebyrer for navnendring på allerede utstedte og oversendte billetter betales av kunden. Kostnaden varierer fra selskap til selskap, men minimum kostnad på kr 300,- må påregnes.

Alle reisende er selv ansvarlig for å oppgi korrekt navn i henhold til pass ved bestilling. På en del av våre destinasjoner kreves det visum. Informasjon om behov for visum blir sendt sammen med ordrebekreftelsen. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise. Det gis ingen refusjon dersom man mangler de nødvendige papirene for å delta på hele reisen.
Reisende som ikke er norske statsborgere må selv sjekke med den aktuelle ambassaden eller konsulatet om det er behov for visum.

Pris
Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll. Dette gjelder valutaendringer og økning av skatter og avgifter. Vi forbeholder oss retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. En eventuell tilleggsfaktura vil bli sendt senest 21 dager før avreisedato. Ved prisforhøyelse på mer enn 8 % har kunden anledning til å heve avtalen og få tilbakebetalt innbetalt beløp.    
Merkostnader ved endringer i forbindelse med hotellopphold eller tilslutningstransport som ikke er kjøpt gjennom GR, vil ikke dekkes av GR. Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet, i markedsføring eller på nettsiden. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser som streik, stengte veier, vær- og seilingsforhold kan føre til programendringer på en gruppereise. GR forbeholder seg i slike tilfeller retten til å endre programmet i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår.

Forbehold
Hvis ikke annet er oppgitt i programmet, er en gruppetur basert på et minimum betalende deltakere. Ved færre deltakere enn det som er oppgitt i turinformasjonen har GR anledning til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby turen uten norsk reiseleder. Dette skal meddeles den reisende senest 20 dager før avreise. Informasjon om flytider og flyselskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. GR forbeholder seg retten til å korrigere flytider i henhold til flyselskapets endringer. Kunden vil bli informert om eventuelle endringer Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser utenfor vår kontroll, som streik, stengte veier, værforhold kan føre til programendringer på reisen. GR forbeholder seg i slike tilfeller retten til å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar
oppstår.

Den reisendes plikter
Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Man må klare å gå i trapper, samt delta på utflukter til fots. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding. Vi gjør oppmerksom på at reiselederne ikke kan yte særskilt assistanse til noen av deltagerne under reisen. Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og GRs representanter, og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre. Den reisende må være i tilstrekkelig god fysisk form og ellers skikket til å kunne delta på reisen. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved endret hjemreise. 
Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

Spesielle ønsker
Har du spesielle ønsker om innkvarteringsforhold eller lignende vil vi prøve å innfri disse, men kan ikke garantere at disse blir innfridd.

Personer med spesielle behov, sykdommer, handikap og/eller allergier som er relevante for reisen, er pliktig til å informere GR ved bestilling. Iht. EU-direktiv 1107/2006 kan reisearrangøren kreve at bevegelseshemmede ledsages av en medhjelper på hele reisen. Reisearrangøren forbeholder seg retten til å avvise kunder som etter skjønnet vurdering ikke vil være i stand til å gjennomføre reisen ved egen hjelp.

Reklamasjon
Reklamasjon over mangler ved reisen skal rettes til GR eller reiseleder/vert umiddelbart, slik at G R har mulighet til å utbedre mangelen på stedet. Hvis problemet ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen fremsettes skriftlig til GR senest 14 dager etter hjemkomst. Ved uenighet om mangler kan kunden bringe saken for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.

Standard
Våre reiser kan gå til et land med kultur som skiller seg fra vår egen, det være seg mat, hotellstandard, kommunikasjon, infrastruktur og skikker.

Vi benytter offisiell hotellklassifisering i de respektive land.
Rom og leiligheter kan ha forskjellig beliggenhet, størrelse og standard. Utsikt, solforhold og evt. forstyrrelser kan variere. Normal variasjon i beliggenhet, størrelse og standard er ikke grunnlag for prisavslag.
I lavsesong er det vanlig med reparasjoner og vedlikehold av hotellet og dets fasiliteter.  De reisende må være forberedt på å bli berørt av dette.  
Lydnivå og eventuelle uromomenter utenfor hotellet kan være vanskelige å påvirke.
Dersom noe uforutsett skjer og vi må endre hotell, er vi pliktig til å tilby et annet hotell av tilsvarende standard. 
Insekter (maur, kakerlakker, skjeggkre osv) kan forekomme uavhengig av hotellstandard, uten at disse forholdene gir grunnlag for prisavslag. Husdyrhold kan enkelte steder være forstyrrende (bjeffende hunder og hanegal).

Generelle vilkår
GR opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Således kan ikke GR holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger, eller force majeure kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l.

Gulsrud Reiser ASs personvernerklæring
Når du har bestilt en reise hos GR og dermed er en kunde hos oss, lagrer vi din kontaktinformasjon som navn, fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, telefonnummer, epostadresse og i noen tilfeller passnummer. I tillegg lagrer vi opplysninger om hvilken reise du har bestilt.
Vi lagrer kontaktopplysningene dine, opplysningene om bestillingen din og opplysningene vi ellers mottar fra deg for å kunne administrere kundeforholdet ditt og levere deg informasjon som er relevant for reisen din. Dette omfatter blant annet å behandle bestillingene dine, sende deg korrekte ordrebekreftelser og faktura, samt håndtere betalinger og kommunisere med deg slik at vi kan gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøpet ditt via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. I etterkant av reisen vil du motta en e-post hvor vi spør deg om å delta i en evaluering av reisen.
Nødvendige opplysninger blir behandlet av GR og våre samarbeidspartnere, som flyselskap og hotell, for å kunne fullføre våre forpliktelser overfor deg.

Dersom du velger å abonnere på våre nyhetsbrev, samler vi inn navnet og e-postadressen din. Vi bruker informasjonen vi har lagret om deg til å gjøre nyhetene, tilbudene og invitasjonene mest mulig relevante og personlige. Har du reist med oss, lagres personopplysningene i et kunderegister i inntil tre år.
Du finner vår komplette personvernerklæring på; 
www.gulsrudbooking.no

 

 

Kontakt oss gjerne! 

Gulsrud booking

Gulsrud leirsted

33 80 17 00

Ring oss eller send en e-post, så tar vi mer enn gjerne en leirprat med deg. Vi prøver etter beste evne å hjelpe dere og imøtekomme deres ønsker. Vi er JA-mennesker som ønsker å gi dere et godt tilbud på gode opplevelser.

Trykk her for å lese Gulsrud Bookings personvernerklæring.

Følg oss på Sosiale medier! 

Gulsrud booking på Facebook

fb.me/gulsrudbooking

Gulsrud leirsted på Facebook 

fb.me/gulsrudleirsted

 

Powered by Cornerstone